Recenzent powinien zarejestrować się na stronie czasopisma lub zalogować się, jeśli posiada już konto w systemie.

Informujemy, że teksty nadesłane przez Autorów do Redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” poddawane są wstępnej weryfikacji przez zespół redakcyjny pod względem formalnym (zgodności z wymogami techniczno-edytorskimi) i merytorycznym (zgodności z profilem czasopisma). Szczegółowe informacje w zakładce Lista standardów edytorskich,  technicznych i merytorycznych

Artykuły naukowe wstępnie przyjęte zostają następnie przesłane do dalszej oceny merytorycznej do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, powoływanych spośród specjalistów w dyscyplinie będącej przedmiotem publikacji.

Proces recenzowania jest poufny (standard double blind review), autorzy artykułów i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na jego stronie internetowej oraz w drukowanej wersji rocznika.

Recenzenci dokonują oceny manuskryptu w specjalnym formularzu recenzji.

Formularz recenzji jest dostępny po zalogowaniu się w roli recenzenta.

Recenzje mają formę pisemną i opisową. W swej ocenie recenzent bierze pod uwagę oryginalność i wartość merytoryczną artykułu, jego formę (kompozycję, język), jakość źródeł, rzetelność naukową, może także wskazywać na kwalifikację artykułu do danej kategorii tekstów naukowych.

Wszelkie uwagi, poprawki oraz sugestie ewentualnych zmian recenzent umieszcza w formularzu recenzji tak, by autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić je w ostatecznej redakcji tekstu.

Recenzenci podejmują decyzję o: opublikowaniu artykułu bez zmian, opublikowaniu artykułu z zaleceniem dokonania niewielkich zmian w tekście, ponownym przedstawieniu artykułu do recenzji po dokonaniu zasadniczych zmian w tekście zaproponowanych przez recenzenta lub o odrzuceniu artykułu (gdy opinia recenzenta jest jednoznacznie negatywna). Recenzja kończy się konkluzją oraz jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie bądź niedopuszczenie artykułu do publikacji.

Autorzy są proszeni o odniesienie się do zgłoszonych przez Recenzentów uwag (poprzez ich akceptację lub dyskusję) i odesłanie w określonym terminie ostatecznej wersji artykułu do druku.

Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz opracowanie ostatecznej wersji artykułu do druku. W przypadku znaczącej rozbieżności ocen zespół redakcyjny może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

Artykuły przed ich publikacją przechodzą kontrolę antyplagiatową.