„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” (ISSN: 2353-4583; e-ISSN: 2449-7401) to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej (dawniej: Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie), publikujący numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa.  

Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa).

W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.

Szczególnie zachęcamy do publikacji tekstów na temat:

- dawnych i współczesnych poetyk i estetyk dzieł, nurtów oraz epok;

- najnowszych kierunków badań literaturoznawczych, dyskursów teoretycznoliterackich;

- polskiej teorii literatury i jej obecności w międzynarodowym dyskursie literaturoznawczym;

- zjawisk współczesnej genologii;

- fenomenów intertekstualności, intersemiotyczności oraz intermedialności literatury;

- nurtów nowej humanistyki.

 

Przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w  językach kongresowych.