Informacje dla autorów

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” to rocznik naukowy wydawany od 2013 roku przez Katedrę Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej (dawnej: Uniwersytetu Pedagogicznego) w Krakowie, publikujący numery tematyczne, skoncentrowane każdorazowo na wybranym problemie współczesnego literaturoznawstwa. Tradycyjne ujęcia sąsiadują w nim z badaniami o profilu kulturowym (kulturowa teoria literatury, lingwistyka kulturowa), społecznym (antropologia, medioznawstwo, socjologia) oraz interdyscyplinarnym (biohumanistyka, humanistyka cyfrowa). W czasopiśmie drukowane są artykuły odnoszące zjawiska i artefakty literackie i paraliterackie do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.

Szczególnie zachęcamy do publikacji tekstów na temat dawnych i współczesnych poetyk i estetyk dzieł, nurtów oraz epok, najnowszych kierunków badań literaturoznawczych, dyskursów teoretycznoliterackich, zjawisk współczesnej genologii, fenomenów intertekstualności, intersemiotyczności oraz intermedialności literatury, nurtów nowej humanistyki.

Periodyk pozytywnie przeszedł proces ewaluacji wedle aktualnego systemu kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 20 punktów. Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.

Zapraszamy do współpracy i składania artykułów. Przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w innych językach kongresowych. Jeśli jesteś zainteresowany/a publikacją, zapoznaj się z zawartością strony O czasopiśmie oraz instrukcją Dla autorów. Autor/ka musi zarejestrować się na stronie czasopisma, aby rozpocząć proces recenzji tekstu lub zalogować się, jeśli posiada już konto w systemie.

Czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” jest czasopismem punktowanym, co oznacza, że podlega okresowej ocenie formalnej i merytorycznej, którą przeprowadza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasopiśmie przyjęto i stosuje się zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), co oznacza m.in. zapobieganie praktykom typu ghostwriting (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a mimo to taka osoba jest wymieniana jako autor lub współautor publikacji) oraz dbałość redakcji o niewystępowanie konfliktu interesów podczas procesu recenzji, przeprowadzanego w modelu double-blind review process (autor i recenzent nie znają swoich tożsamości). Dokładne zasady etyczne stosowane w czasopiśmie znajdują się w zakładce Standardy etyczne przyjęte i stosowane przez czasopismo „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”.

Poniższe zasady publikacji zostały opracowane na postawie przyjętych przez MNiSW kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Manuskrypty są zgłaszane przez Autorów za pośrednictwem systemu OJS. Procedura wysyłania zgłoszenia znajduje się tutaj.

Na manuskrypty Redakcja oczekuje do 15 lipca danego roku.

Teksty nadesłane przez Autorów do Redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” poddawane są wstępnej weryfikacji przez kolegium redakcji pod względem formalnym (zgodności z wymogami techniczno-edytorskimi) i merytorycznym (zgodności z profilem czasopisma). Szczegółowe informacje w zakładce Lista standardów edytorskich,  technicznych i merytorycznych

Artykuły naukowe wstępnie przyjęte zostają następnie przesłane do dalszej oceny merytorycznej do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, powoływanych spośród specjalistów w dyscyplinie będącej przedmiotem publikacji.

Proces recenzowania jest poufny (standard double blind review), autorzy artykułów i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na jego stronie internetowej oraz w drukowanej wersji rocznika.

Recenzenci dokonują oceny manuskryptu w specjalnym formularzu recenzji.

Formularz recenzji jest dostępny po zalogowaniu się w roli recenzenta.

Recenzje mają formę pisemną i opisową. W swej ocenie recenzent bierze pod uwagę oryginalność i wartość merytoryczną artykułu, jego formę (kompozycję, język), jakość źródeł, rzetelność naukową, może także wskazywać na kwalifikację artykułu do danej kategorii tekstów naukowych.

Wszelkie uwagi, poprawki oraz sugestie ewentualnych zmian recenzent umieszcza w formularzu recenzji tak, by autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić je w ostatecznej redakcji tekstu.

Recenzenci podejmują decyzję o: opublikowaniu artykułu bez zmian, opublikowaniu artykułu z zaleceniem dokonania niewielkich zmian w tekście, ponownym przedstawieniu artykułu do recenzji po dokonaniu zasadniczych zmian w tekście zaproponowanych przez recenzenta lub o odrzuceniu artykułu (gdy opinia recenzenta jest jednoznacznie negatywna). Recenzja kończy się konkluzją oraz jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie bądź niedopuszczenie artykułu do publikacji.

Autorzy są proszeni o odniesienie się do zgłoszonych przez Recenzentów uwag (poprzez ich akceptację lub dyskusję) i odesłanie w określonym terminie ostatecznej wersji artykułu do druku.

Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz opracowanie ostatecznej wersji artykułu do druku. W przypadku znaczącej rozbieżności ocen kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

Artykuły przed ich publikacją przechodzą kontrolę antyplagiatową.

Redakcja przyjmuje również do druku materiały nierecenzowane (sprawozdania, komentarze, wywiady itp.). Autor przesyłanego manuskryptu oświadcza, że zgłaszany tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany, ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.

Autor przesyłanego manuskryptu oświadcza, że zgłaszany tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii oraz inne wymagania techniczne i merytoryczne dla manuskryptu. Szczegółowe informacje w zakładce Lista standardów edytorskich,  technicznych i merytorycznych.