Kraków, 2.04.2022

Redakcja punktowanego rocznika naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” (ISSN 2353-4583, e-ISSN 2449-7401, DOI: 10.24917/23534583) zaprasza do publikacji w jedenastym tomie czasopisma (2023).

Jako temat przewodni numeru pisma tym razem proponujemy:

Języki antropocenu.

Co to znaczy „pisać literaturę / uprawiać literaturoznawstwo w czasach antropocenu”? Czy samoświadomość antropocenu wymaga od nas nowych języków literackich i teoretycznych? Jakie wyzwania stawia antropocen tradycyjnemu literaturoznawstwu, a także teoriom i metodologiom niewpisującym się w antropocentryczny model badań literackich (ekokrytyce, animal studies, posthumanizmowi itp.)? Czy literatura ma do odegrania szczególną rolę w tworzeniu reprezentacji antropocenu, budowaniu ponad-ludzkich sojuszy i wspólnot, projektowaniu dróg wyjścia z kryzysów (klimatycznych, ekologicznych, etycznych, politycznych itp.)?

 

Zachęcamy do podjęcia następujących zagadnień:

 • antropocen jako wyzwanie dla literaturoznawstwa;
 • literackie i kulturowe obrazy katastrofy klimatycznej;
 • literatura jako laboratorium innych (bardziej inkluzywnych, sprawiedliwszych) światów;
 • antropocen a konieczność/niemożliwość utopii;
 • powrót narracji apokaliptycznych w antropocenie;
 • ekokrytyka/animal studies/posthumanizm wobec antropocenu;
 • antropocen a języki nie-ludzkie (biosemiotyka, post-koiné, historie biotyczne itp.);
 • antropocen a nowe strategie lekturowe (Global Warming Criticism, lektura dyfrakcyjna, lektury wielkoskalowe itp.);
 • antropocen a nowa humanistyka (teoria aktora-sieci, realizm spekulatywny, nowy materializm, teorie afektywne itd.);
 • antropocen a dyskursy polityki, ekonomii, ekologii itp.;
 • antropocen a inne kryzysy (etyczne, polityczne, ekonomiczne) współczesnego świata;
 • alternatywne propozycje terminologiczne (kapitałocen, technocen, plantacjocen, chthulucen itp.);
 • antropocen a problem „dwóch kultur”;
 • zwrot geologiczny w naukach humanistycznych;
 • poetyki antropocenu (ekomimesis, ekodiegesis, sympoiesis, sztuka hiperobiektów itp.).

 

Powyższy zakres tematyczny chętnie poszerzymy o zaproponowane przez Państwa ujęcia.

 

Na artykuły naukowe i recenzyjne, komentarze, wypowiedzi sprawozdawcze, wywiady i inne materiały związane z zaproponowanym tematem oczekujemy  do 15 lipca 2022 poprzez system zgłoszeń na stronie internetowej czasopisma: https://studiapoetica.up.krakow.pl/about/submissions

Wskazówki dotyczące przygotowania tekstu znajdują się na internetowej stronie czasopisma.

 

 

dr hab. prof. UP Magdalena Roszczynialska (redaktor naczelna)

dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar (z-ca redaktor naczelnej)

dr hab. prof. UP Janusz Waligóra (członek redakcji)

dr Jakub Knap (sekretarz redakcji)

dr Patryk Szaj (redaktor naukowy tomu, sekretarz redakcji)