W cieniu języka [Recenzja książki: Andrzej Marzec, „Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss.256]

Main Article Content

Tymon Adamczewski
https://orcid.org/0000-0001-9753-3361

Abstrakt

Artykuł stanowi recenzję książki Andrzeja Marca pt. Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata. Identyfikuje główne zakresy tematyczne omawiane przez autora (nowy materializm oraz ontologię zwróconą ku przedmiotom), a także obraną przez niego metodę. Ze względu na znaczącą rolę języka w propozycji terminologicznej filozofa, poza opisem zawartości publikacji, tekst podejmuje również próbę spojrzenia na książkę jako na zapis rozważań nad możliwością zakwestionowania i wyzwolenia się z dominującego antropocentrycznego języka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamczewski, Tymon. 2023. „W Cieniu języka: [Recenzja książki: Andrzej Marzec, «Antropocień. Filozofia I Estetyka Po końcu świata», Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, ss.256]”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 11 (czerwiec):420-29. https://doi.org/10.24917/23534583.11.28.
Dział
Parateksty i komentarze
Biogram autora

Tymon Adamczewski - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Tymon Adamczewski – profesor UKW w Katedrze Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bada dyskursy współczesnej humanistyki. Interesują go zagadnienia materialności i doświadczenia w obcowaniu z tekstem. Ostatnio redagował monografię All Along Bob Dylan: America and the World (Routledge 2020). Jest także autorem książki pt. Following the Textual Revolution: The Standardization of Radical Critical Theories of the 1960s (McFarland 2016) oraz tekstów poświęconych m.in. ekokrytyce. Publikował w „Nordic Journal of English Studies” (NJES), „Image (&) Narrative”, „Praktyce Teoretycznej”, „Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno‑Naukowej” czy „Journal of Popular Music Studies”.

Bibliografia

Antropocen czy kapitałocen? Natura, historia i kryzys kapitalizmu, red. Jason W. Moore, przeł. Krzysztof Hoffmann, Patryk Szaj, Weronika Szwebs, posłowie Krzysztof Hoffmann, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bińczyk Ewa, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Derrida Jacques, Marginesy filozofii, tłum. Adam Dziadek, Janusz Margański, Paweł Pieniążek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Feministyczne nowe materializmy. Usytuowane kartografie, red. Olga Cielemęcka, Monika Rogowska‑Stangret, E‑naukowiec, Lublin 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiedorczuk Julia, Gerardo Beltrán, Ekopoetyka/Ecopoética/Ecopoetics. Ekologiczna obrona poezji/ Una defensa ecologica de la poesia/ An ecological “defense of poetry”, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Haraway Donna, Anthorpocene, Capitalocene, Plantationocene, Chtulucene: Making Kin, “Environmental Humanities” 2015, t. 6, s. 159–165.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Haraway Donna, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham–London 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, red. Magdalena Budziszewska, Aleksandra Kardaś, Zbigniew Bohdanowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marzec Andrzej, Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Marzec Andrzej, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Morton Timothy, Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence, Columbia University Press, New York 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Morton Timothy, Ecology without Nature: Rethinking Environmental Aesthetics, Harvard University Press, Cambridge 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Morton Timothy, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World, University of Minnesota Press, Minneapolis 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Parikka Jussi, Antrobscena, przeł. Krzysztof Dix, „Prace Kulturoznawcze” 2018, t. 22, nr 1–2, s. 265–279.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szaj Patryk, Pamiętnik z końca świata (jaki znamy), Wydawnictwo Wolno, Lusowo 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno‑ekologiczny głosem wielu nauk, red. Kasia Jasikowska, Michał Pałasz, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2022.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##